Replacement Carb to suit

Stihl BG45 BG46 BG55 BG65 BG85 SH55 SH85 blower

Stihl BG45 BG85 SH55 SH85 Carburettor Carb

SKU: 126111
AU$39.95Price